Yönetmelikler

2006/42/AT, Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarını, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını kapsar.

2014/35/AB, Bu Yönetmelik; Alternatif akım (AC) için 50 V – 1000 V, doğru akım (DC) için 75 V – 1500 V arasındaki gerilimlerde kullanılmak üzere tasarlanan elektrikli ekipmanları kapsar.

2014/30/AB, Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

305/2011/AB, Bu Yönetmeliğin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere iliştirilecek CE işaretinin usul ve esaslarını belirlemektir.

2009/48/AT, Bu Yönetmelik; özellikle oyunda kullanımının amaçlanmasına veya oyun amaçlı tasarlanmasına bakılmaksızın 14 yaş altı çocuklar tarafından oyunlarda kullanılan ürünleri kapsar.

2016/425/AB, Bu Yönetmeliğin amacı; piyasada bulundurulan kişisel koruyucu donanımların tasarımı ve üretiminde, kullanıcıların sağlık ve güvenliğinin korunmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

2014/68/AB, Bu Yönetmeliğin amacı; izin verilebilen maksimum PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini belirlemektir. 

2014/29/AB, Bu Yönetmelik; basit basınçlı kapların karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşullarını ve piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektedir.

2010/35/AB, Bu Yönetmeliğin amacı, taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğini arttırmak, piyasada serbest dolaşımını sağlamak ve ekonomik tarafların sorumluluklarını belirlemektir.

93/42/AT, Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, tıbbi cihaz ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.

90/385/AT, Bu Yönetmelik; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazların tasarımı, imalatı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetlerini kapsar.

98/79/AT, Bu Yönetmeliğin amacı; in vitro tıbbi tanı cihazlarının ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gerekleri belirlemek ve şahısların sağlık ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı korunmalarını sağlamaktır.

2014/33/AB, Bu Yönetmeliğin amacı; asansörler ve asansörlere ait asansör güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken temel sağlık ve güvenlik gereklerini, bu ürünlerle ilgili piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi esaslarını belirlemektir.

2013/53/AB, Bu Yönetmeliğin amacı; ilgili teknelerin tasarımı ve üretim gerekliliklerini ve bu ürünlerin gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

(EC) NO 1223/2009, Bu Tüzük, iç pazarın işleyişini ve insan sağlığının yüksek düzeyde korunmasını sağlamak için piyasaya sunulan herhangi bir kozmetik ürünle uyulması gereken kuralları belirler.

2009/125/AT, Bu Yönetmelik, AB’nin 2022 enerji verimliliği hedefine önemli ölçüde katkıda bulunan, piyasadaki en az gelişmiş ürünleri ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

2010/30/AB, Bu Yönetmelik, piyasaya sunulan veya hizmete giren enerji ile ilgili ürünlere uygulanan bir çerçeve hazırlar. Böylece müşterilerin ürünlerinin enerji tüketimini azaltmak için daha verimli ürünler seçmelerini sağlar.

2011/65/AB, Bu Yönerge, insan sağlığının ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla elektrikli ve elektronik ekipmanlarda (EEE) tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin kurallar koymaktadır.