TS EN 620+A1 / Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri – Yığın malzemelerin taşınmasında kullanılan sabit bant konveyörler ile ilgili güvenlik ve emu kuralları

1 Kapsam 1.1 Bu standard, Madde 3.1 ilâ Madde 3.2.4’te tarif edilen ve gevşek haldeki yığın malzemelerin, yükleme noktasından (veya noktalarından) boşaltma noktasına (veya noktalarına) kadar sürekli olarak taşınması için tasarımlanan sabit bant konveyörlerin ve sistemlerinin çalışması ile bakımı esnasında meydana gelebilen ve Madde 4’te listelenen tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin en aza indirilmesine yönelik teknik kuralları kapsar. Ayrıca, bu standard, elektromanyetik uyumluluk (EMU) ile ilgili kuralları da kapsar. 1.2 Bu standard, – 15°C ilâ + 40°C arasındaki ortam hava sıcaklıklarında kullanım için uygundur. 1.3 Bu standard, aşağıda belirtilen hususları kapsamaz: a) Açık ocak linyit madenciliğindeki kullanımlar ile madenler ve tüneller gibi yeraltındaki kullanımlar, b) Kamuya açık alanlarda veya insan taşıma amacıyla kullanım, c) Yüzen, tarama yapan ve gemiye monte edilmiş olan donanımlar, d) Hijyenik sebeplerden (meselâ, gıda veya ilaçlarla doğrudan temastan) dolayı yüksek seviyede temizlik gerektiren konveyörler, e) Taşıma vasıtası olarak sürekli bir lâstik veya polimerik yüzey dışında hareketli bir bant kullanan konveyörler, f) Konveyörlerin nakledilmesi, g) Konveyörün (Madde 3.2) bir parçasını teşkil etmeyen destekleme yapısının tasarımı, h) Rüzgârın sebep olduğu etkiler, i) Özel tehlikeli malzemelerin (meselâ, patlayıcılar ve radyoaktif malzemeler) taşınmasından kaynaklanan tehlikeler, j) Zararlı sıvılar, gazlar, duman, sis ve tozlar ile temastan veya bunları solumaktan kaynaklanan tehlikeler, k) Biyolojik veya mikro-biyolojik (viral veya bakteriyel) tehlikeler, l) Taşınan malzemelerden ısı yayılmasından kaynaklanan tehlikeler, m) EN 61000-6-2’de belirtilen aralık dışındaki elektromanyetik alanlardaki çalışmanın sebep olduğu tehlikeler, n) Özel mevzuata tâbi çalışma şartlarının (meselâ, patlayıcı atmosferler) sebep olduğu tehlikeler, o) Gürültünün sebep olduğu tehlikeler, p) İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımının sebep olduğu tehlikeler, r) Hidrolik donanımların sebep olduğu tehlikeler. Bu standardda belirtilen güvenlik kuralları, piyasaya arz edilen donanım ve sistemlere, bu standardın yayım tarihinden sonra uygulanır. Not 1 – Patlayıcı potansiyele sahip atmosferlerde kullanılması amaçlanan donanım ve koruyucu sistemlerle ilgili 94/9/EC Direktifi, bu standardın kapsamında olan makina veya donanım tiplerine uygulanabilir. Bu standard, 94/9/EC Direktifi’nin sağlık ve güvenlikle ilgili temel kurallarına uygunluğunun sağlanmasına yönelik metotları vermeyi amaçlamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir