TS EN 1808 / Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları – tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler

1.1Uygulama Bu standard, AED’ nin güvenlik kurallarını kapsar. Bu standard, Madde 3’te tarif edilen, bir güç kaynağıyla veya elle çalışabilen daimi ve geçici donanımların her ikisine de uygulanabilir. 1.2 Tehlikeler Bu standard, AED’nin imalatçılar tarafından belirlenen şartlarda ve amacına uygun olarak kullanıldıkları durumlardaki önemli tehlikelerle ilgilidir (Madde 4’e bkz.). Bu standardda, önemli tehlikelerden kaynaklanan riskleri gidermek veya azaltmak için uygun teknik tedbirler belirtilir. 1.3İstisnalar Aşağıdaki hususlar bu standard kapsamında değildir: a) Güç şartlarda çalışma (örneğin, aşırı ortam şartları, korozif ortam, güçlü manyetik alanlar vb), b) Özel kurallara tabi çalışma (örneğin, patlama ihtimali yüksek atmosfer, gerilim hatlarında çalışma), c) Yolcuların bir kattan diğer kata taşınması, d) Tabiatı itibariyle tehlikeli durumlara yol açabilecek yüklerin taşınması (örneğin, erimiş maden, asitler/bazlar, radyoaktif malzemeler, kolay kırılan yükler), e) Asılı platform ile birlikte asılı yüklerin taşınmasında meydana gelen tehlikeler, f) Halka açık yollarda, su üzerinde veya platformun güvenli konuma kadar alçaltılmasının mümkün olmadığı herhangi bir yerde kullanılmasıyla oluşan tehlikeler, g) 2 m2 den fazla bir yüzey alanına sahip yüklere etki eden rüzgâr basıncından meydana gelen tehlikeler, h) AED’de kablosuz kumanda sistemlerinin kullanılması. AED’nin aşağıdaki uygulamaları bu standardda hariç tutulmuştur: – Çalışma alanına düşeye göre 45 dereceden fazla bir meyille ulaşma, – Çalışma platformlarının vinçlerle asılması, – Silo erişim donanımı, – AED’da, platformun asılması için ip halatlar veya zincirler kullanılması, – AED’nın yer altında kullanılması, – AED’nın içten yanmalı motorlarla çalıştırılması, – AED’nın aydınlatma boşluğunda kullanılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir