TS EN 12547 / Santrifüjler – Genel güvenlik gerekleri

1.1 Bu standard; sıvı ve katı karışımların ayrımını veya derişiminin değişimini sağlayan santrifüjlere uygulanır. Standard; Madde 1.2’de belirtilen, santrifüjlerin çalışması sırasında ortaya çıkan önemli tehlikelerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi için gerekler sağlar. 1.2 Bu standard, aşağıdaki tehlikelerden kaynaklanan risklerin en aza indirilmesi için gerekler sağlar: – Madde 1.3’te belirtilenler hariç, her tip santrifüj için ortak olan mekanik tehlikeler, – Ergonomik tehlikeler, – Isıl tehlikeler, – Elektriksel tehlikeler, – Gürültü. 1.3 Hariç tutulan santrifüjler ve tehlikeler 1.3.1 Hariç tutulan santrifüjler: – Dönme kinetik enerjisi 200 J’den az olan santrifüjler, – Sadece evde kullanılacak santrifüjler, – EN 61010-2-020’ye uygun olarak laboratuvarda kullanılan santrifüjler, – Şekillendirme için kullanılan santrifüjler, başka bir ifadeyle santrifüjlü sıcak metal döküm makinaları. 1.3.2 Kapsama dâhil olmayan tehlikeler Bu standard, aşağıda listelenen tehlikeleri açıkça ele almaz. Not 1 – Aşağıdaki tehlikelerin oluşabileceği ve santrifüjlerin imalatı ile ilgili olabileceği durumlarda, söz konusu tehlike için özel standardlar kullanılır ve risk değerlendirmesi yapılır. ? Santrifüj yuvası içindeki aşırı basınç veya negatif basınçtan kaynaklanan tehlike, ? Radyoaktif mamullerin işlenmesi ile ilgili özel tehlikeler, ? Virüs ve parazitle ilgili tehlikeler dâhil olmak üzere, mikrobiyolojik işlemle ilgili özel tehlikeler, ? Korozif ve/veya erozif malzemelerin işlenmesinden meydana gelen tehlikeler, ? Yanıcı veya patlayıcı ihtiva eden maddelerin işlenmesinden meydana gelen tehlikeler, ? Tehlikeli madde sızıntısının sebep olduğu tehlikeler, ? Gıda ürünlerini ihtiva eden uygulamalarda uygun olmayan hijyenik tasarımdan kaynaklanan tehlikeler, ? İşlenen malzemelerin ve/veya çalıştırma maddelerinin doğasında olan kimyasal tehlikeler ve bunların, maruz kalan kişilerdeki biyolojik etkileri, Not 2 – Doğal olarak tehlikeli olan maddeler, örnek olarak, zehirli, kanserojen ve yanıcı maddeleri içerir. Diğer maddeler santrifüjdeki ortamlarından dolayı tehlikeli olabilir, örneğin sıcaklık, hız ve buhar basıncı. ? İmalat malzemelerinden kaynaklanan tehlikeler, Santrifüjlerin imalatında kullanılan malzemeler, kullanıldıkları ortamda tehlikeli olmamalıdırlar. ? Uygulamaya özgü standardlara tabi olan santrifüjler (örn. EN 12505).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir